Uproszczona księgowość KPiR

Uproszczona księgowość KPiR czyli Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów.

Kompleksowa usługa obejmująca między innymi: analizę przekazanych dokumentów, prowadzenie wymaganych prawem rejestrów takich jak ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia, rejestry zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT. Sporządzanie i przekazywanie plików JPK. Przygotowywanie rozliczeń z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Księgowość spółek

Pełna księgowość spółek prawa handlowego

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, dzienników księgowych, kont księgi głównej, ksiąg pomocniczych, ewidencji majątku trwałego, ewidencji VAT, sporządzanie zestawień obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych, weryfikacja i wprowadzanie dokumentów do systemów księgowych, rozliczanie rozrachunków, sporządzanie deklaracji podatkowych, reprezentacja przed US i ZUS, przygotowywanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych.

Kadry i płace

Pełna obsługa kadr i płac.

Kompleksowa obłsuga zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS. Naliczanie wynagrodzeń, rozliczanie czasu pracy, zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych. Sporządzanie dokumentacji pracowniczej w tym umów i świadectw pracy. Rozliczenia z ZUS w tym przygotowywanie i składanie deklaracji rozliczeniowych ZUS. Prowadzenie ewidencji urlopów i nieobecności. Sporządzanie i składanie rozliczeń rocznych zatrudnionych pracowników.

Ryczałt Ewidencjonowany

Pełna obsługa podatników korzystających z formy opadatkowania ryczałtem.

Prowadzenie ewidencji faktur sprzedażowych, prowadzenie ewidencji środków trwałych. Przygotowywanie i składanie zeznań rocznych w tym odliczeń od dochodu. Reprezentacja przed ZUS i US.