Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

Firma Marcin Kałahurski,
ul. Złote Łany 11, 32-086 Węgrzce.
Realizacja umowy i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej usług oferowanych przez Firmę Marcin Kałahurski z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej https://ksiegowosc.zielonki.biz/
Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Pracownicy Firmy Marcin Kałahurski. Podmioty wykonujące na rzecz Firmy Marcin Kałahurski usługi zewnętrzne: informatyczne na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez Firmę Marcin Kałahurski.
Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na Firma Marcin Kałahurski zobowiązań publicznoprawnych. Do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych osobowych. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawo do sprzeciwu.
Podanie danych, przed zawarciem umowy z Firmą Marcin Kałahurski nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez Firma Marcin Kałahurski kontaktu z Państwem. Państwa dane nie będą przekazywane przez Firma Marcin Kałahurski do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. W oparciu o Państwa dane osobowe Firma Marcin Kałahurski nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.